Voor verschillende opdrachtgevers maken we plannen op het gebied van stedelijk en landschappelijk groen, bijvoorbeeld wijkgroen, parken, landschapsplannen, recreatieve plannen, speelvoorzieningen en natuurontwikkeling. 

Groenprojecten

Opdrachtgevers als Gemeenten, woningbouwcorporaties, recreatiebedrijven en instellingen schakelen ons regelmatig in voor het maken van plannen en ontwerpen. Denk hierbij aan stedelijk groen, de inrichting van terreinen rond appartementencomplexen en bedrijfsgebouwen, begraafplaatsen, voorzieningen voor urnen, (natuurlijke)speelvoorzieningen, schooltuinen, natuurlijk groen, recreatieve voorzieningen, etc. Ook kunnen wij een bijdrage leveren aan informatiebijeenkomsten voor bewoners en aan projecten in het kader van buurtparticipatie. Bij dit laatste kunnen wij worden ingeschakeld om dergelijke projecten met bewoners en vrijwilligers op deskundige wijze te coördineren en te begeleiden.20160608_1329442

Landschap

In het kader van een verantwoorde landschappelijke inpassing van (bouw-)ontwikkelingen in het buitengebied maken wij landschapsplannen, bijvoorbeeld als onderdeel van ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan. Dit geldt ook voor plannen in het kader van de rood-voor-rood regeling, kwaliteitsimpuls groene omgeving en ontwikkelingen c.q. aanpassingen in het landschap waarbij vereist is dat deze passen binnen de cascobenadering Noordoost Twente. Opdrachtgevers zijn veelal particulieren en (agrarische) bedrijven. Ook voor de ontwikkeling en beheer van landschapselementen en natuur kunnen wij iets voor u betekenen, zowel op het gebied van planvorming en ontwerp als met betrekking tot groenbeheerplannen.

Bestekken

Voor veel projecten is een gedegen bestek of werkomschrijving onontbeerlijk. Wij kunnen dit voor u verzorgen, desgewenst als RAW-bestek.

Partners

Bij sommige projecten komen aspecten naar voren waarvoor speciale expertise nodig is, zoals bijvoorbeeld civieltechnische en bouwkundige onderdelen, onderzoek naar (subsidie)regelingen met betrekking tot landschapsontwikkeling en -beheer, flora- en faunaonderzoek, etc. Op dergelijke terreinen werken we samen met gespecialiseerde partners, zodat ook op deze punten kwaliteit gewaarborgd is.